ประกันคีย์แมน คืออะไร

คีย์แมน คือ บุคคลสำคัญ สำหรับธุรกิจ SME ในบ้านเราส่วนใหญ่ มักจะเป็นธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียว หรือ มีหุ้นส่วนเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทกัน 2-3 คน มาร่วมก่อตั้งธุรกิจด้วยกัน ซึ่งหุ้นส่วนหลักๆ ก็มักจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารกิจการให้ เจริญเติบโต ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จ

คนที่เป็นหุ้นส่วนหลักๆ ที่มีบทบาทในการบริหารจัดการธุรกิจ ก็คือ คีย์แมน มักจะมีบทบาทอย่างเป็นทางการในนามว่า “กรรมการบริษัท” ซึ่งผู้ถือหุ้นก็ต้องลงมติเห็นชอบกันที่จะให้ ใครดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทบ้าง (ซึ่งสามารถมีได้เกินกว่า 1 คน) เราจึงกล่าวได้ว่า กิจการ SME จะไปรอดไม่รอด โตไม่โต ก็อยู่ที่ฝีมือการบริหารจัดกการธุรกิจของ กรรมการบริษัท เหล่านี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

ทำไมต้องทำ ประกันบุคคลสำคัญ

เราจะเห็นได้ว่า ทั้งเจ้าของธุรกิจแบบคนเดียว และแบบที่เป็น กรรมการ บริษัท จะมีภาระผูกพัน ทั้งในแง่ส่วนตัว ในฐานะพนักงานคนหนึ่งของบริษัท ที่ก็มีครอบครัวของตนเองต้องรับผิดชอบ และ ในฐานะกรรมการบริษัท ที่มีภาระและข้อผูกมัดต้องรับผิดชอบ ความอยู่รอดของกิจการ พนักงาน (และครอบครัวของพนักงาน) คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เป็นต้น ดังนั้นหาก กรรมการท่านใด ท่านหนึ่ง เกิดเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควร ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากในวงกว้าง ทั้งครอบครัวตนเอง ธุรกิจที่ดำเนินอยู่และ กลุ่มบุคคลทั้งหลายที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ดังนั้น การที่ กรรมการทุกท่านได้ทำประกันชีวิต และ สามารถพ่วงสัญญาประกันภัยโรคร้ายแรง หรือ สุขภาพ เอาไว้ใน จำนวนเงินเอาประกันภัยที่เหมาะสม จะช่วยเป็นการเตรียมเงินสดสำรองสำหรับ ตนเอง ครอบครัว และ กิจการของตนเอง ได้อย่างดีที่สุด หากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน line

ประโยชน์จากการทำประกันคีย์แมน

ประกันประเภทนี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเงินในหลายๆ ด้านให้กับเจ้าของธุรกิจได้ เผื่อในกรณีฉุกเกฉินเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเจ้าของหรือทีมบริหาร

ประกันบุคคลสำคัญ เหมาะกับใคร

เจ้าของธุรกิจ

หุ้นส่วนธุรกิจ

ทีมผู้บริหารธุรกิจระดับสูง

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กิจการจะได้จากการทำประกันชีวิตให้กับบุคคลสำคัญ (ประกัน keyman) คือ “เบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายให้กับกรรมการ หากเป็นกรณีที่บริษัทต้องจ่ายให้กับกรรมการทุกคนเป็นการทั่วไปตามระเบียบของบริษัทแล้ว บริษัทมีสิทธินำเบี้ยประกันชีวิตที่ออกให้นั้นมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่ต้องห้ามตามาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร”

อย่างไรก็ตาม “เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินภาษีอากรที่บริษัทออกให้ เข้าลักษณะเป็นประโยชน์เพิ่มที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทได้รับ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามาตรา 40(1) แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร ซึ่งพนักงานต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร”

แม้การทำ ประกันคีย์แมน จะมีประโยชน์มากมายทั้งยังช่วยให้การจัดการค่าใช้จ่ายของกิจการเป็นไปอย่างถูกต้อง และ ในหลายๆ กรณียังช่วยในการวางแผนภาษี แต่การดำเนินการนั้น ก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางสรรพากรได้กำหนดไว้ และ จำนวนเบี้ยประกันที่บริษัทจ่ายให้ต้องมีความเหมาะสม คือ ไม่ควรเกิน 5% ของรายได้ทั้งปี หรือ ไม่ควรเกิน 20% ของกำไรสุทธิ อันใดอันนึงที่ต่ำกว่า

สนใจอยากวางแผนประกันบุคคลสำคัญ Keyman Insurance คลิก