เกี่ยวกับเรา

Black Swan Planner

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน

เป็นองค์กรที่เกิดจากแนวความคิดของผู้บริหารบริษัท วิสดอม เวลธ์ โซลูชั่นส์ จำกัด (Wisdom Wealth Solutions) โดยคุณนณณ์ธชัย ไกรกฤษ์วณิชย์ ที่ต้องการจะสร้างมาตรฐาน ในการให้บริการวางแผนการเงินแก่คนไทยแบบมีความชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตของลูกค้า (Customer’s Goals Oriented)ด้วยความเชื่อว่า คุณภาพชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับ “ความสงบทางใจ” ที่ได้รู้ว่า“คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว ได้รับการ “รับรอง” ด้วย”แผนการเงินที่มั่นคงและปลอดภัย”

สอบถามเพิ่มเติมผ่าน Line

ปีรามิดทางการเงิน

เราจึงให้ความสำคัญกับ “พื้นฐานสำคัญ” ทางการเงิน ที่เน้นให้ความปลอดภัยและมั่นคงระยะยาว โดยใช้หลักแห่ง “ปัญญา” เข้ามาช่วยในการให้คำแนะนำและวางแผนการเงินให้ลูกค้าอย่างเป็นระบบและใช้แนวคิด “ปีรามิดทางการเงิน” เป็นแนวทางในการทำงานให้กับลูกค้าของเรา ซึ่ง ปีรามิดทางการเงิน ได้รับการยอมรับในวงการวางแผนการเงินในระดับสากลทั่วโลก ว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง และสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับผู้คนได้อย่างแท้จริง

สอบถามเพิ่มเติมผ่าน Line

การวางแผนการเงิน

สำหรับประเทศไทย การวางแผนการเงิน ไม่ใช่เรื่องใหม่เสียทีเดียว แต่ก็มักจะเป็นที่รู้จักกันในวงจำกัด แต่สำหรับผู้คนในสังคมส่วนใหญ่ ยังรู้สึกว่า “การวางแผนการเงิน” เป็นสิ่งไกลตัว จับต้องไม่ได้ จึงไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร ซึ่งไม่เกี่ยวกับฐานะทางการเงิน หรือ ระดับการศึกษาของ ผู้คนเหล่านั้น จึงส่งผลให้คนไทยในปัจจุบันมีจำนวนน้อยมากๆ ที่ได้วางแผนการเงินของตนเองไว้แล้วเป็นอย่างดี และ ที่สำคัญกว่านั้น คนไทยโดยส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้พื้นฐานด้านการเงินเสียด้วย ซึ่งเราเชื่อว่า การขาดความรู้ด้านการเงิน น่าจะเป็นสาเหตุหลัก ที่คนไทยส่วนใหญ่ละเลยที่จะให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินที่ดี

สอบถามเพิ่มเติมผ่าน Line

ทำความรู้จักกับผู้ก่อตั้ง

Our Founder

คุณนณณ์ธชัย ไกรกฤษ์วณิชย์

ทำงานในวงการธุรกิจประกันชีวิตมากว่า 17 ปี ในฐานะ ตัวแทนประกันชีวิตและผู้บริหารทีมงานตัวแทนประกันชีวิต

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • ระดับปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า

ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิต คุณนณณ์ธชัย เองก็ได้เคยร่วมงานกับบริษัทใหญ่ระดับประเทศทางด้านสื่อสาร โทรคมนาคมมาแล้วหลายบริษัททั้งบริษัทของไทยและต่างชาติ

17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต บนเส้นทางของอาชีพนี้ คุณนณณ์ธชัย ไม่เพียงแต่สร้างธุรกิจให้เติบโตขึ้น แต่ยังได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้เหล่านั้นมาบริการลูกค้า ที่มีความหลากหลายให้บรรลุแผนการเงินส่วนบุคคล ที่ครอบคลุมในหลายๆ ด้าน อาทิ

 • คุณวุฒิจากสมาคมนักวางแผนการเงินแห่งประเทศไทย (www.tfpa.or.th) ในระดับ AFPTTM
 • คุณวุฒิ FChFP (Fellow Chartered Financial Practitioner ) ระดับ Distinction จาก สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (www.thaifa.org)
 • คุณวุฒินักขายระดับโลก อย่าง MDRT (www.mdrt.org) ในระดับ COT (Court Of the Table)
 • การอบรมความรู้เกี่ยวกับ การจัดการมรดก ภาษีนิติบุคคล และ การทำประกันคีย์แมน หรือ การประกันธุรกิจ ซึ่งสามารถนำมาใช้ ช่วยลูกค้าวางแผนการเงินได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน
วางแผนการเงินกับคุณนณณ์ธชัย สอบถามเพิ่มเติมทาง line

ด้วยพลวัติของโลกที่เปลี่ยนไป และ สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดกระแสการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คน ซึ่งย่อมส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีจัดการและวางแผนชีวิตและการเงินของผู้คน เราเชื่อว่า ไม่มีห้วงเวลาไหนที่ การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ โรคร้ายแรง และ การวางแผนการเงินอย่างเหมาะสม จะมีความสำคัญต่อ การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนในสังคม ได้มากเท่าเวลานี้

และเพื่อให้สังคมไทยได้รับประโยชน์จาก ความรู้ ความสามารถ ในการวางแผนการเงิน วางแผนประกัน การวางแผนภาษีทั้งส่วนบุคคลและนิติบุคคล รวมถึง การวางแผนการเงินส่วนบุคคล จาก ทีมงาน Black Swan Planner ได้มากขึ้น และเข้าถึงผู้คนได้หลากหลาย เราจึงเพิ่มช่องทางการเข้าถึง จากช่องทางพื้นฐานแบบออฟไลน์ สู่ ออนไลน์ ผ่านการทำเว็ปไซด์ และ ช่องทางโซเชี่ยลมีเดียประเภทต่างๆ

Black Swan Planner ตั้งใจที่จะทำให้ คนไทยเป็นผู้ที่มีความรู้ทางการเงิน และ การจัดการ วางแผนการเงิน แบบมีปัญญา (wisdom) เพื่อจะนำพาตนเองและครอบครัวไปสู่เป้าหมายชีวิตและเป้าหมายการเงินอย่างที่ตั้งใจไว้ ด้วยความสุขแบบยั่งยืนและได้รับ “ความสงบทางใจ” เราเชื่อว่า เมื่อคนเกิด “ความสงบทางใจ” แล้ว จะเกิดพลังใจจากภายใน เกิดความเชื่อมั่นจากภายใน รู้สึกปลอดภัยจากภายใน และสิ่งเหล่านี้ จะปลดปล่อยศักยภาพภายในของผู้คนออกมาสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ ต่อโลกใบนี้อีกไม่จำกัด

วางแผนการเงินเพื่ออนาคตกับเรา สอบถามเพิ่มเติมทาง Line

ผลงานจากทีมตัวแทนประกันชีวิตของเรา

และนี่คือผลงาน ตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2563 คุณนณณ์ธชัยและทีมงานอีกกว่า 300 ท่าน

นอกจากการทำงานเป็นทั้งตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาด้านการเงิน วางแผนด้านประกันชีวิตและด้านการเงินให้ลูกค้าส่วนตัวแล้ว คุณนณณ์ธชัย ยังได้มอบโอกาสแห่งอาชีพที่สวยงามนี้ ให้บุคคลอีกมากมาย จนปัจจุบันมีทีมงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินในสังกัดกว่า 300 คน

ทีมงานผู้บริหารตัวแทนและตัวแทนประกันชีวิต

ขณะเดียวกันทีมงานผู้บริหารตัวแทน รวมทั้ง ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ก็มาจากหลากหลายอาชีพ ซึ่งมีทั้งแบบฟูลไทม์ และ พาร์ทไทม์ ตั้งแต่

 • เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
 • นักบริหารมืออาชีพจากองค์กรต่างๆ
 • พนักงานบริษัทในหลากหลายสาขา

ใบอนุญาติของเรา

ด้านการลงทุน

คุณนณณ์ธชัย ได้รับใบอนุญาติจากหลากหลายบริษัท ดังนี้

 • ใบอนุญาติ IBA (Introducing Broker Agent) หมายเลขทะเบียน A0013 จาก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (www.asco.or.th)
 • เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (www.yuanta.co.th)
 • ได้รับการขึ้นทะเบียน AFPTTM จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (www.tfpa.or.th)

ด้านธุรกิจประกันชีวิต

ปัจจุบัน คุณนณณ์ธชัย ถือใบอนุญาตตัวแทน ดังนี้

 • ใบอนุญาตตัวแทนเลขที่ 6201067281 สังกัดอยู่กับ
  บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ (www.chubb.com/th-th)

รางวัลของเรา